5% تخفیف
زپلـشک
30% تخفیف
8000 تومان
10% تخفیف
5000 تومان
بد شانسی
6% تخفیف
پوچه!
10% تخفیف
پوچه!
بد شانسی
بچرخون و تخفیف بگیر!

امروز روی شانس هستی یا نه؟! ?

قوانین چرخونه:

  • هر نفر فقط 3 تا شانس چرخوندن داره.
  • کد تخفیف فقط تا 1 ساعت قابل استفادس.